Retningslinjer for kontingentkassa i Skien kommune 2023

Innhold

Formål:

Kontingentkassa er en tilskuddsordning som skal gi barn og ungdom i Skien kommune mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet. Søknader behandles fortløpende, og midler fordeles inntil kassa er tom.


Målgruppe:

 • Barn og unge fra familier der sosioøkonomiske forhold er til hinder for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Barn og unge fra 6 år/ skolealder til man er ferdig med videregående skole og som har bostedsadresse i Skien.


Hvor mye:
Inntil kroner 4.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstøtte.

Hva gis det støtte til:

 1. Tilskuddet skal primært dekke kontingenter i lag og foreninger.
  Faktura man ønsker støtte til lastes ned i søknadsskjema og utbetales direkte av saksbehandler.
 2. I andre rekke kan Kontingentkassa dekke nødvendig utstyr for å gjennomføre aktiviteten.
  Vi vil unngå utbetaling av utlegg fra privatpersoner, det er ønskelig at innkjøp foregår enten ved at:
  • Lag og foreninger legger ut for utstyr, kommunen tilbakefører penger til foreningskonto.
   Kvittering for innkjøp lastes ned i søknadsskjema.
  • Det skrives ut rekvisisjon for innkjøp av nødvendig utstyr fra saksbehandler til søker.

Hvem kan søke:
Ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som
eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.


Krav til søker:
Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte
til. Søker må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være
avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Kontingentkassa er ikke for lag- og foreninger som har utfordringer med å inndrive kontingenter.
Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.


Søknadsbehandling
Søknader sendes elektronisk via skjema på Skien kommunes nettside. Det skal sendes egen søknad for
hvert barn det skal søkes for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter.
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles løpende.

Til toppen