Tilskudd helse- og velferdsformål

Innhold

Tilskuddsordningen for helse- og velferdsformål skal fremme helse og forebygge sykdom hos kommunens innbyggere.

Tilskuddene skal støtte tiltak som bidrar til å realisere politiske og administrative mål for tjenestene, og som kommer i tillegg til kommunens eget arbeid. Tiltakene det kan søkes tilskudd for skal være i tråd med kommunens satsingsområder og utfordringer innen helse og velferd.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag og foreninger, organisasjoner, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider med tiltak i Skien kommune. Tiltakene kan ikke motta midler til samme drift fra andre områder i Skien kommune.
 • Lag og organisasjoner med virkeområde få mennesker ut i lønnet arbeid prioriteres særskilt.

Mål for tiltak det kan søkes midler til

 • Bidra til å realisere politisk vedtatt handlingsprogram for helse og velferd og kommunedelplan for helse og omsorg.
 • Bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Skien kommune.
 • Bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet.
 • Bidra til økt samskaping (samarbeid mellom kommunen, private og frivillige lag og organisasjoner).
 • Bidra til helsefremmende og forebyggende aktiviteter

Hvem kan det søkes tilskudd om

 • Midler til enkelttiltak eller til delvis støtte av tiltak som går over flere år.
 • Midler til drift og organisasjonsstøtte (som f.eks. husleie, strøm, lønn, medlemsaktiviteter)
 • Midler til kommunale eller interkommunale prosjekter (kostnader knyttet til avgrensede tiltak).

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2024 har utgått. 

Svar på søknaden og eventuelt utbetaling vil årlig foreligge innen 1. februar for det året søknaden gjelder for, basert på politisk behandling. Totalrammen for tilskuddsordningen blir bestemt i forbindelse med den politiske budsjettbehandlingen i desember. Rammen for 2023 var kr. 728 000.

Søknadsfrist for 2025 kommer seinere, og søknadsskjema blir tilgjengeliggjort i god tid før fristen.

Kontakt

 • Eivind Løberg
Til toppen