Tilskudd til drift av organisasjonseide klubbhus

Innhold

Kultur - og idrettsforeninger som er hjemmehørende i Skien kan søke om støtte til drift av organisasjonseide klubbhus/forsamlingshus/grendehus (heretter kalt klubbhus).  

Eksempler på type foreninger som kan søke: idrettslag, kor, korps, orkestre, teatergrupper, historielag, speidergrupper, «grønne foreninger», religiøse foreninger uten tilskudd som trossamfunn, velforeninger og grendelag.

Slik søker du

Det må søkes på eget skjema. Søknadsfristen er 1. april og søknader som kommer inn etter dette vil ikke bli behandlet.

Søk her

Drift og utbedringer

Det gis støtte til ordinær drift av klubbhuset. Kulturforeninger kan også søke midler til mindre utbedringer av lokalet.

Tilskudd gis for det året søknaden mottas. Tilskudd gis ikke etterskuddsvis for tidligere år. Organisasjoner med flere undergrupper søker samlet gjennom sin hovedforening.

Midlene i tilskuddsordningen (totalt 1,5 mill.) fordeles på følgende måte:

 • 70 % av tilskuddspotten tildeles foreningene basert på deres netto driftsutgifter knyttet til klubbhuset.
 • 20 % av tilskuddspotten tildeles foreningene basert på antallet medlemmer under 20 år.
 • 10 % av tilskuddspotten fordeles etter skjønn/til mindre utbedringer/investeringer.

Kriterier for å søke

 • Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister og i frivillighetsregisteret.
 • Organisasjoner skal ikke ha ulovlig eller støtende formål, herunder rasistiske organisasjoner og/eller organisasjoner som diskriminerer mennesker, organisasjoner som fremmer negative holdninger til mennesker på basis av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

Unntatt fra ordningen

 • Religiøse foreninger/menigheter som mottar statlig støtte som trossamfunn. Det kan likevel gis støttet til drift av speiderhus selv om de er eid av menigheter som mottar tilskudd som trossamfunn. Det må da leveres separat driftsregnskap for speiderhuset og medlemstall i speidergruppa oppgis.
 • Idrettslag kan ikke tildeles midler til rehabilitering av klubbhus fra denne ordningen, da det eksisterer en egen særskilt tilskuddordning for idretten til dette.
 • Det gis ikke støtte til foreninger som har som sin oppgave å samle inn midler som fordeles videre til andre (veldedige foreninger), eller til interesseorganisasjoner (fagforeninger, politiske partier eller yrkessammenslutninger osv).
 • Det gis ikke støtte til drift av foreningslokaler som leies ut til kommersiell næringsvirksomhet. Utleie av lokalet som selskapslokale eller forsamlingslokale regnes i denne sammenheng ikke som kommersiell næringsvirksomhet.
 • Det gis ikke støtte til lokaler som brukes som hybler/boliger til foreningens medlemmer eller eksterne brukere.

Krav til søknaden

Det søkes på eget skjema (se under) hvor vi krever opplysninger om:

 • Regnskapstall for driften av klubbhuset (herunder utgifter til VAR, strøm, forsikring, renhold, ordinært vedlikehold osv. og evt. utleieinntekter). Midler avsatt til investeringer/utbedringer holdes utenfor.
 • Det må leveres revidert regnskap for foregående år.
 • Antall medlemmer under 20 år pr. 31.12. foregående år.
 • Hvor vidt lokalet også leies ut til andre enn foreningens egne medlemmer (grendehusfunksjon).

Kulturorganisasjoner som søker om støtte til utbedringer (investering) må i tillegg inneholde:

 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
 • Budsjett for tiltaket
 • Årsmelding for forrige år
 • Aktivitetsplan for klubbhuset/grendehuset gjeldende år

Klageadgang

Foreninger og lag gis anledning til å påklage tildelingen og klagene legges fram for UKIFF for avgjørelse.

Retningslinjer vedtatt i bystyret sak 172/21

Kontakt

 • Ingrid Betten
 • Eli Haugland
 • Lene Borvik Larsen
Til toppen