Tilskudd til integreringsarbeid – IMDi-midler

Innhold

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns- og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn. Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd.

I 2024 videreformidler Skien kommune 1 207 035 kroner på vegne av IMDI. 

Søk her

Hva kan dere søke støtte til?

Målet med tilskuddsordningen, er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å: 

 1. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet. Blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme, diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.
 2. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning. Blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
 3. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene. 
Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Kriterier for tilskudd

 • Aktiviteten må foregå i Skien.
 • Det er kun frivillige organisasjoner som kan søke.
 • Aktiviteten skal fremme samarbeid mellom ulike nasjonaliteter og organisasjoner.

Alle kriterier og retningslinjer til ordningen finner du i forskriften. 

Kriterier for driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner

 • Organisasjonen må holde til i Skien.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum to år.
 • Dere må ha minimum 20 medlemmer for å søke.
 • Dere må legge frem regnskap og årsrapport når dere søker.

Søknadsfrist og klagemulighet

Søknadsfrist er 15. mars. 

Avslag

Skien kommune forvalter denne tilskuddsordningen på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hvis dere har fått avslag på en søknad om IMDi-midler, kan dere klage. Fristen er 3 uker fra dere mottar vedtaket. Klagen sendes til Skien kommune.

Kontakt

 • Caroline H. Wahlstrøm
 • Camilla M. Strøm
Til toppen