Klasseledelse, læringsmiljø og utfordrende adferd

Innhold

PP-tjenesten er støttespillere i skolens arbeid, for å skape et trygt og godt læringsmiljlø.

Gjennom observasjon, kartlegging, samtaler, undervisning, utprøving og evaluering av tiltak og modellering gir vi vårt bidrag til elev, foresatte og barnehage/skole/sfo.

  • Systematisk arbeid med å etablere et positivt læringsmiljø
  • Veiledning i forhold til god klasseledelse
  • Mobbing/utestenging - bistår/samarbeider med skolene i forhold til mobbe-/fraværsproblematikk
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Refleksjonspartner for ledelsen og ansatte i barnehage/skole/sfo
  • Bistå barnehage/skole i forhold til samarbeid med hjemmet
  • Deltar i tverrfaglig samarbeid
  • Kurs og kompetanseheving på grunnskole etter behov

Henvisning til PPT skal skje i samråd med foresatte/elev eller styrer/kontaktlærer/skoleleder.

Målgruppe er elever, foresatte og ansatte i barnehage/grunnskolen/sfo.

Til toppen