Veiledning, utredning og sakkyndig vurdering

Innhold

Rådgiving og veiledning

PP-tjenesten er en lovpålagt rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, og til barnehage, skole og voksenopplæringen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Henvisning til PP-tjenesten fra barnehage, skole og voksenopplæring skal skje i samråd med foresatte/elev. 

Utredning og utarbeiding av sakkyndig vurdering

Den kommunale PP-tjenesten er sakkyndig instans. Den skal utarbeide en sakkyndig vurdering som skal avklare om barnet/eleven har rett på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller om det skal settes inn tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring. Henvisning til PP-tjenesten skal skje i samråd med foresatte/elev. 

Til toppen