Kriminalitet

Innhold

Skien kommune og SLT-koordinator samarbeider tett med flere aktører om å redusere risiko for kriminalitet, og iverksetter målrettede tiltak etter behov for å forebygge kriminalitet og rekruttering til kriminelle miljøer.

Dersom man har bekymring for barn og unge i tilknytning til kriminalitet ta kontakt med SLT-koordinator eller politiet ved 02800 – sprø etter forebyggende seksjon i Politiet ved Grenland Politidistrikt.

Videre kan saker også meldes sivilt til Konfliktrådet, som har et særskilt ansvar for å følge opp unge i konflikt med loven.

Konfliktråd

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven, og gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
I samfunnsoppdraget inngår i tillegg en bredere kriminalitetsforebyggende rolle gjennom bidrag til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt. Konfliktrådet forvalter SLT-modellen, og støtter ca. 180 SLT-koordinatorer i sitt arbeid landet over.

Melde sak til konfliktrådet

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Kommunen skal samarbeide og bidra til en positiv straffegjennomføring gjennom bl.a. tilpassede tiltak for den enkelte ungdom.  
Konfliktrådet skal forvalte straffegjennomføringen, jf. Konfliktrådsloven 2014. Målet med straffegjennomføringen er å forhindre nye straffbare handlinger og tiltaket er lovpålagt.


Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år på gjerningstidspunktet, og ha begått gjentatt og eller alvorlig kriminalitet. I tillegg har de et bistand og/eller kontrollbehov. Ungdom og verge må gi sitt samtykke til straffegjennomføringen.

Det er etablert en koordineringsgruppe(KOG) som består av barnevern, politi, friomsorgen og konfliktrådet. Gruppen drøfter sakene i forkant av påtaleavgjørelsen. 

I straffegjennomføringsperioden opprettes det et oppfølgningsteam til hver ungdom. Teamet er tverrfaglig sammensatt og kan bestå av representanter fra skole, barnevern, politi, friomsorgen, helsepersonell og fritidssektor m.fl. 
https://konfliktraadet.no/

Politi

Kommunen samarbeider tett med forebyggende seksjon i politiet.
Uønskede hendelser og kriminelle forhold bes meldes/anmeldes til politiet.
Ved nødstilfeller gjelder selvsagt nødnummer 113.

https://www.politiet.no/ 

Til toppen