Ny kommunedelplan for sentrum

Innhold

Vi lager ny kommunedelplan for sentrum. Den skal legge til rette for nær en dobling av antall beboere og ansatte med gangavstand til nytt togstopp i sentrum og en fortetting med kvalitet hvor det blir lagt vekt på grønt og attraktive gater.

Bilde som viser park og kollektivknutepunkt på Landmannstorget
Nytt kollektiv knutepunkt og park på Landmannstorget. foto: Dag Jenssen

Antallet som bor og arbeider i sentrum øker. Det er likevel et stykke fram til vi har et kompakt bysentrum med et yrende liv og et rikt og variert tilbud. Pandemien, økende netthandel, usikker verdensøkonomi og klimaendringene gjør at sentrumsutviklingen har fått nye utfordringer.

Nøkkelen til å få mer liv i sentrum er å få flere til å jobbe og bo der. Økt tetthet av boliger og kontorarbeidsplasser i sentrum øker grunnlaget for mer handel- og tjenestetilbud. Med et nytt togstopp i sentrum vil Skien få på plass en viktig brikke i knutepunktutviklingen, med utgangspunkt i Landmannstorget. Det vil legge til rette for at flere kan gå, sykle, ta bussen eller toget på sine daglige reiser. Samlet vil dette gjøre sentrum mer attraktivt for eiendoms- og næringsutvikling.

I ny kommunedelplan har vi valgt ut noen temaer ut fra de utfordringene Skien sentrum har. Det går på:

  • Arkitektur, byggehøyder og kulturmiljø
  • Gatemiljø og parkering
  • Grønnstruktur og overvann
  • Klimahensyn, reduksjon av negative klimaeffekter

Alle temaene vil bli sett i sammenheng og skal samlet sett bidra til fortetting med god kvalitet. Togstopp Skien og Ibsen 2028 - 200-års jubileet for Ibsens fødsel, er særskilte, overordnede tema som blir tatt inn i alle relevante sammenhenger i planarbeidet, for å sikre nødvendig tilrettelegging.

Sentrum har en spesiell rolle som vår felles «storstue» og allemannseie. Skien har fortsatt som visjon å være den gode møteplassen. For å lykkes med det må alle som har meninger om utviklingen av sentrum få muligheten til å bli hørt. Det vil bli flere muligheter for medvirkning gjennom arbeidet med kommunedelplanen.

Planprogrammet er programmet til planen og viser hva vi skal jobbe med. I dette inngår formål, prosess, utredninger og medvirkning.

Formannskapet vedtok 25. april å sende planprogrammet på høring og offentlig ettersyn. Se saksdokumenter og høringsforslag 

Framdriftsplan

Aktiviteter

Framdrift

Utarbeide forslag til planprogram

januar - mars 2023

Politisk behandling av planprogram. 

april 2023

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram.

april-juni 2023

Utredninger: gatebruk, parkering, grønnstruktur og klimavurdering.

mars 2023 - mars 2024

Medvirkningsfase 1: Offentlig ettersyn og høring av planprogram.

mai - juni 2023

Evaluering av gjeldende kommunedelplan.

mai - november 2023

Fastsetting av planprogram.

september 2023

Utarbeide plandokumenter.

april 2023 - april 2024

Medvirkningsfase 2: Utvalgte grupper basert på plantema og høringsinnspill.

oktober 2023 - februar 2024

Forslag til kommunedelplan.

mai 2024

Politisk behandling av planforslag (førstegangsbehandling).

juni 2024

Medvirkningsfase 3: Høring og utlegging til offentlig ettersyn.

juni-august 2024

Bearbeiding av plan.

september-oktober 2024

Politisk behandling (sluttbehandling). Avhengig av behov for bearbeiding etter høring og offentlig ettersyn.

november/desember 2024

Til toppen