Byggesøknad i ett trinn

Innhold

En ett-trinns søknad er en komplett søknad om å direkte sette i gang tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 21-2. En ett-trinns byggesøknad forutsetter at tiltaket er ferdig prosjektert. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at nabovarsling er gjennomført, at tiltaket er avklart med andre myndigheter og belagt med ansvar og kontroll. Arbeidene kan igangsettes når skriftlig tillatelse foreligger fra kommunen.

En tillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages.

Kriterier

Det er et hovedprinsipp at alle oppgaver i et søknadspliktig tiltak skal belegges med ansvar. Ansvarsrett gis av kommunen i den enkelte byggesak. Det ansvarlige foretaket er forpliktet til å forestå sine oppgaver i samsvar med plan- og bygningsloven, tilhørende forskrifter og tillatelsen.

Ansvar til de enkelte aktørene følger av byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 12.

Utgangspunktet er at alle søknadspliktige tiltak skal kontrolleres. Det skal føres nødvendig kontroll både med prosjekteringen og utførelsen. 01.01. 2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK10 kapittel 14. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Endring av tillatelse

Det må søkes om endringer av tillatelsen der tiltaket blir vesentlig endret i forhold til den tillatelsen som allerede er gitt.

En endring er vesentlig dersom den i seg selv er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det er også nødvending med søknad ved endring av ansvarsrettsområder. Utskifting av et foretak med et annet foretak krever ny søknad om ansvarsrett uten at det er nødvendig med endring av tillatelsen.

Til toppen