Grensejustering

Innhold

Grensejustering betyr å justere en eksisterende grense mellom to naboeiendommer. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Søk om grensejustering

Et situasjonskart hvor det omsøkte areal er tegnet inn, skal vedlegges søknaden.
• Du kan bruke kommunens webkart for å lage situasjonskart
• Situasjonskart kan eventuelt bestilles og kjøpes via Infoland

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil fem prosent, men maksimalt 500 m2. Ønsker du større endringer, må du søke om arealoverføring. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp. Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Gebyr

Gebyr for grensejustering

Saksgang

Saken går direkte til oppmåling og saksbehandlingstiden er maksimalt 16 uker. Statsforvalteren er klageinstans.

Kontakt

  • Skien kommunes servicesenter
    • Telefon: 35 58 10 00
  • Sigurd Laland
    • Telefon: 35 58 11 48 eller 92 05 81 37
Til toppen