Sammenslåing

Innhold

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier, kan slås sammen. Eiendommene som slås sammen, skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal og kan ikke slås sammen hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

For å få sammenslåingen tinglyst, må skjemaet med original underskrift leveres til kommunen. Du kan ikke sende inn skjemaet elektronisk.

Skjema - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 

Sammen med skjemaet sendes disse vedleggene:

Søknad med vedlegg kan lastes opp via eDialog - sikker innsending eller sendes til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien. 

Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst, blir det utstedt et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.

Utfyllende informasjon om sammenslåing av eiendommer

Generelt

Matrikkelenheter som har samme eier og brukes som én enhet kan slås sammen til én matrikkelenhet. Tilsvarende gjelder for anleggseiendommer. Matrikkelenheter eller anleggseiendommer som slås sammen, skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum.

Kriterier

Den eller de som har grunnbokshjemmel som eier, kan kreve at eksisterende matrikkelenheter blir slått sammen. Matrikkelenhetene må ligge i samme kommune og ha samme hjemmelsforhold. Festeenheter kan slås sammen dersom de hører til eller er utskilt fra samme grunneiendom, og festekontraktene har samme innhold og gjelder mellom samme parter. Matrikkelenheter som skal utgå, må være fri for heftelser, eventuelt ha samme heftelser som matrikkelenheten som skal bestå.

Søker bør kontakte Statens kartverk for å få oversikt over eierforhold og eventuelle panthavere på alle matrikkelenheter som inngår i sammenslåingen, før krav om sammenslåing sendes til kommunen. Dersom eierforhold og/eller pant er ulike på de aktuelle matrikkelenhetene, må dette ryddes opp i før krav om sammenslåing sendes.

Krav om sammenslåing skal sendes skriftlig til kommunen og være underskrevet av samtlige hjemmelshavere. Sammen med kravet skal det følge:

  • kart med grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grense-strekninger som saken gjelder
  • bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, f. eks. samtykke til tinglysing fra rettighetshavere ved urådighet.

Kommunen kontrollerer kravet og gir sin godkjenning dersom vilkårene er oppfylt. Kommunen sender melding om godkjenningen til tinglysing. Tinglysingsmyndigheten avgjør endelig om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og sender melding om sammenslåing til kommunen som utsteder matrikkelbrev.
Saksbehandlingstiden er seks uker. Statsforvalteren er klageinstans.

Kontakt

  • Skien kommunes servicesenter
    • Telefon: 35 58 10 00
  • Saleh Alhafni
  • Sigurd Laland
    • Telefon: 35 58 11 48 eller 92 05 81 37
Til toppen