Skjønnsmidlerprosjekter

Innhold

Portal for miljø og helse

Prosjektet har som mål å utvikle en oversikt over utslipp av klimagasser og miljøgifter i Grenland, samt en oversikt over miljø- og folkehelsesituasjonen hos befolkningen.

Kommuner i hele landet skal gjennomføre tiltak for å redusere klimagasser og miljøgifter. Prosjektet Portal for miljø og helse ble startet opp i Porsgrunn kommune i 2016. Porsgrunn kommune har finansiert prosjektet frem til nå. Prosjektet har som mål å utvikle en oversikt over utslipp av klimagasser og miljøgifter i Grenland, samt en oversikt over miljø- og folkehelsesituasjonen hos befolkningen. Høsten 2019 ble prosjekteierskapet overført fra Sykehuset Telemark til Kompetansesenter for miljø og helse. Prosjektet vil bidra med å generere ny kunnskap om miljø og helse samt formidling av kompetanse til kommuner, fylke og befolkningen i regionen. Portal for miljø og helse er sentral i den videre strategien for det nasjonale kompetansesenteret for miljø og helse.

Med en dedikert prosjektleder i 50% stilling, vil prosjektet jobbe mer aktivt med å samle ideer og være en pådriver for å drive portalen og resultater videre. Prosjektet har hatt som utgangspunkt å bidra med klima og miljøarbeidet i kommunene, derfor vurderes det som svært viktig at alle kommunene i Grenland står bak prosjektet. Med de seks Grenlandskommunene som eiere, og med en dedikert prosjektleder vil portalen kunne bidra med å fremme:

  • En arena for samarbeid mellom USN, STHF og kommunene.
  • En levende kommunikasjonskanal fra kommunene til befolkningen.
  • Nye prosjekter innen miljø og helse, sammen med barne-, ungdom- og videregående skoler.
  • Felles plattform for klimaregnskap og klimabudsjett.
  • Aktiv kommunikasjonskanal for miljørettet helsevern
  • Grønninnovasjon og næringsutvikling i regionen.

Beredskapsnettverket Grenland

Prosjektet ønsker å bidra til en rask varsling til befolkningen ved store hendelser, som f. eks. industriulykker og fare for spredning av gass, eller hendelser som berører store folkemengder ved arrangementer.

Dette prosjektet bygger videre på det tidligere prosjektet som het «Felles enhet for samfunnssikkerhet- og beredskapsoppgaver». Prosjektet har med tiden blitt et tydeligere beredskapsnettverk for Grenlandskommunene. I 2017 ble det igangsatt en prosess i kommunene med formål å anskaffe felles løsning for befolkningsvarsling. Etter forenklet anskaffelse ble Everbridge valgt som leverandør. Alle kommuner har deltatt i introduksjonsarbeidet, planlegging og opplæring i bruken av Everbridge befolkningsvarsling.

Prosjektet ønsker å bidra til en rask varsling til befolkningen ved store hendelser, som f. eks. industriulykker og fare for spredning av gass, eller hendelser som berører store folkemengder ved arrangementer.

I 2020 ønsker prosjektet å fortsette prosessen med ferdigstillelse av løsning og oppstart med bruk av ny varslingsløsning. I den forbindelse vil man ha et særlig fokus på opplæring av personell og gjennomgang og systematisering av ulike varslingsrutiner. Det er sentralt at opplæringen og systematiseringen av rutiner gjennomføres på en grundig måte, for å kunne ta ut full effekt av varslingsløsningen.

eByggesak

eByggeSak er en nasjonal standard som setter krav til fagsystem for kommunal byggesaksbehandling. Kravene er utformet slik at de kan benyttes ved anskaffelse av slike løsninger i markedet. Dette er et steg på veien til fulldigital byggesaksbehandling.

Grenlandskommunen har en ambisjon om å benytte digitalisering til å forbedre, utvikle og tilby nye tjenester til innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Kommunen har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser baseres på grundige analyser. Videre skal saksbehandlingen være åpen og det skal være tilrettelagt for innsyn og medvirkning i prosessene. Ambisjonen er derfor at kommunen skal ha en digital plan- og byggesaksprosess som ivaretar dette behovet. Byggesaksbehandlingen krever at saksbehandlingssystemet er oversiktlig og lett å bruke. Dagens sak/arkiv-løsning ivaretar ikke dette på en tilstrekkelig god måte.

eByggeSak er en nasjonal standard som setter krav til fagsystem for kommunal byggesaksbehandling. Kravene er utformet slik at de kan benyttes ved anskaffelse av slike løsninger i markedet. Dette er et steg på veien til fulldigital byggesaksbehandling. eByggeSak vil være et selvstendig saksbehandlingssystem i motsetning til dagens sak/arkivløsning, der saksbehandling og arkivering skjer i det samme systemet. Det nye saksbehandlingssystemet vil kobles opp mot arkivsystem, kartløsning, planregister, matrikkelen, e-postsystem osv. På denne kan saksbehandlingen foregå raskere og mer effektivt.

Ved oppstart av 2020 vil prosjektet i hovedsak fokusere på å gjennomføre en anbudskonkurranse. I månedene mars og april vil disse tilbudene evalueres og man vil forhandle med de aktuelle leverandørene. Prosjektet ønsker å ha valgt en leverandør i løpet av mai måned. Andre halvår av 2020 vil gå til testing og implementering av valgt system. Dette vil være en omfattende prosess for ansatte og for ulike rutiner/arbeidsprosesser som må endres. Gevinstene som kan hentes ut på sikt vil imidlertid kunne ha en betydning for kvalitet og effektivitet på tjenestene som leveres. Implementeringen og bruken av systemet i de seks Grenlandskommunene er ventet å vare inn i 2021.

Det at Grenlandskommunene får et felles eByggesakssystem vil også kunne bidra til at tjenestene i de små kommunene blir mindre sårbare. Det vil være enklere for kommunene å veilede hverandre, samt bidra hos andre kommuner ved behov. 

Velferdsteknologi

Utfordringsbildet til norske kommuner de kommende år fordrer nytenkning og effektivisering, slik at de varme hender brukes der de trengs mest. En del av svaret på dette utfordringsbildet er innføringen av velferdsteknologi.

Med målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner innen utgangen av 2020 mener Helsedirektoratet: «At kommunen skal ha rutiner for å vurdere behov for velferdsteknologi ved tilbud om helse- og omsorgstjenester, inkludert rutiner for opplæring av ansatte og brukere, og kommunen skal ha velferdsteknologien tilgjengelig». Velferdsteknologi skal inngå som en del av det tjenestetilbudet som tilbys når kommunen vurderer hjelpebehov og tilbyr helse- og omsorgstjenester. Det gjenstår noe arbeid for Grenlandskommunene har disse arbeidsprosesser og tiltak på plass, noe som også er bakgrunnen for dette prosjektet. Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til større regionale samarbeidsstrukturer slik Grenlandsamarbeidet er eksempel på.

I 2020 vil prosjektet fokusere på implementering av trygghetsteknologi både på eksisterende målgruppe og nye brukergrupper. Eksempelvis vil trygghetsalarmer (sensorer m.m.) og trygghetsteknologi ved digitalt tilsyn, mobil trygghetsalarm, GPS og sensorer være former for teknologi det vil arbeides videre med. Det vil også fokuseres på implementering av multidosedispenser og automatisk medisinskap for institusjoner.

Videre må man se på arbeidsprosesser og rutiner, samtidig som man implementerer ny teknologi. Mye av hensikten til velferdsteknologien er nettopp å kunne frigjøre tid for de ansatte og brukerne. Dette gjør at man kan omdisponere noe av tidsbruken og øke ulike gevinster både kvalitativt og ressursbesparende.

Til slutt ønsker prosjektet også å ferdigstille konkurransen for digitale samhandlingstavler og oppstart av prosjekt for dette.

DigiTV

DigiTV (Digitale Telemark og Vestfold) er et forprosjekt på tvers av kommunene i det nye fylket. Dette er en del av den digitale satsingen til kommunene i fylket.

Flere regionale klyngenettverk innenfor digitalisering etableres nå over hele landet. De samarbeider om utviklingen av digitale innbyggertjenester, deler kompetanse og erfaring, og bidrar til at nasjonale løsninger blir spredt og tatt i bruk ute i regionene. Rask teknologisk endringstakt, høye forventninger fra innbyggere og nasjonale føringer utfordrer kommunene i deres arbeid med digitalisering av tjenester. Hensikten med å samarbeide er å kunne spille på styrkene til hverandre, og dermed bidra til økt kvalitet og gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren. Sammenlignbare prosjekter er blant annet gjennomført i Hordaland, Viken og Trøndelag. DigiTV er et spleiselag mellom regionrådene i gamle Telemark og kommunene i gamle Vestfold.

Et regionalt samarbeidsorgan skal bidra med å styrke digitaliseringsarbeidet i hele Vestfold og Telemark. I 2020 ønsker prosjektet å avdekke kommunenes behov for digitale løsninger og tjenester, blant annet ved å gjøre opp status for hvordan den enkelte kommune ligger an med dette arbeidet. Videre vil prosjektet kartlegge eksisterende løsninger og kompetanse. Når en slik kartlegging foreligger vil det være enklere å sette en retning for det regionale digitaliseringsarbeidet, for å på sikt kunne implementere felles løsninger på tvers av kommunegrensene. Prosjektet vil også være nyttig med tanke på erfaringsutveksling og overføring av kompetanse. Ettersom kommunene har implementert forskjellige løsninger vil erfaringsutveksling være et viktig moment i et slikt prosjekt.

Grenlandssamarbeidet gjennomførte i 2019 et lignende forprosjekt (Digitale Grenland), som inneholder flere av temaene til DigiTV. Dette gjør at Grenland er i førersete med tanke på arbeidet som skal gjørs i DIGITV. Grenlandsregionen ønsker å være med på satsingen i fylket og mener at man i enda større grad vil kunne hente gevinster i et slikt arbeid, enn om man bare fokuserte på Grenlandskommunene.

Til toppen