Samfunnssikkerhet i Grenlandskommunene

Innhold

Kommunene i Grenland samarbeider om forbedring og kvalitetsutvikling av den kommunale beredskapen.

Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi jobber kontinuerlig for å kunne støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

På dette nettstedet finner du felles bakgrunnsstoff og beredskapsinformasjon for Grenlandskommunene. Informasjon ved kriser og ulykker vil du ikke finne her, men på den enkeltes kommunes hjemmeside.

Information in English
For questions concerning emergency planning or safety issues in your municipality contact the service centre or the contact person listed on the left hand side of this page.

Trygghet i hverdagen

Grenlandskommunene ønsker å styrke generell skadeforebygging og bidra til at innbyggerne kan få viktige, praktisk tips om trygghet i hverdagen. Se lenkene nedenfor for å finne relevant informasjon:

En nødssituasjon kan komme raskt og uten varsel. Vi kan ikke forebygge alle kriser, men det er mye du selv kan gjøre for å være bedre forberedt. For mer info: https://www.sikkerhverdag.no/

Befolkningsvarsling i Grenlandskommunene

Generelt vil befolkningen bli varslet i beredskapssituasjoner ved meldinger i media og på aktuelle hjemmesider.

Grenlandskommunene disponerer et eget system for befolkningsvarsling levert av Everbridge. SMS, talemelding og e-post kan sendes alle innbyggere over 16 år. Systemet er adressebasert og varsler deg ut fra din adresse. Du blir også varslet dersom du eier bygninger i en av kommunene. For å sende ut varsler, benyttes data fra folkeregisteret, kontakt- og reservasjonsregisteret samt eierregisteret.

Sivilforsvarets tyfonanlegg
I kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien kan befolkningen i tillegg varsles ved bruk av Sivilforsvarets tyfoner (sirener). At det er tyfoner i disse kommunene skyldes blant annet befolkningstettheten og den store industriproduksjonen med tilhørende transport av råvarer og ferdige produkter.

NRK i Telemark sender meldinger med informasjon når tyfonvarselet "Viktig melding - søk informasjon" er sendt - telefon sentralbord NRK er 02345, internettadresse: www.nrk.no/ostafjells/telemark

For mer info, se sivilforsvarets sider: https://sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/varslinger/

Storulykkebedriftenes informasjon til befolkningen
Mange av industribedriftene i Grenland er, på grunn av bruk eller produksjon av farlige kjemikalier, pålagt å informere allmennheten om virksomheten sin og beredskapstiltak for den enkelte dersom en ulykke skulle inntreffe. Skriftlig informasjon bli distribuert via posten.

NØDVARSEL - Lokasjonsbasert varsling med CELL BROADCAST

Nødvarsel brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til adressebasert varsling på SMS, Sivilforsvarets tyfonvarsling og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk. For å bli varslet, må mobiltelefonen være påslått og koblet til mobilnettet (4G/5G).

Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler.

Beredskapsnettverket i Grenland

Beredskapsnettverket i Grenland består av beredskapskoordinatorene i de seks Grenlandskommunene, en representant fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, politiet og Grenlandssamarbeidet.

Beredskapsnettverket og dette nettstedet er en videreføring av samarbeidet som ble etablert gjennom prosjektet ”Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland”, et prosjekt i Grenlandssamarbeidet i perioden 2004-2006.

Samarbeidet i Beredskapsnettverket bygger på en egen avtale mellom kommunene.

Vakttelefoner

Dersom en større ulykke/krise inntreffer i vårt distrikt, vil det bli opprettet flere telefonlinjer for publikum enn de linjene som brukes til daglig. Disse telefonnumrene vil bli gjort kjent gjennom internett og radio.

Fastlegen eller Legevakten kan også sette deg i kontakt med psykososialt kriseteam.

  Sentralbord Legevakt Teknisk vakt - vei, vann og kloakk 
Skien 35 58 10 00 116117 35 59 34 00
Porsgrunn 35 54 70 00 116117 35 50 87 00
Bamble 35 96 50 00 116117 91 36 50 00
Siljan 35 94 25 00 116117 35 59 34 00
Kragerø 35 98 62 00 116117 35 98 62 60
Drangedal 35 99 70 00 116117 47 68 54 44

Industriberedskapsrådet i Grenland

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland ble etablert allerede i 1977 etter et initiativ fra Herøya Arbeiderforening. I 2020 bytte rådet navn til Industriberedskapsrådet.

Industriberedskapsrådet i Grenland skal arbeide for å vedlikeholde og forbedre akuttberedskapen hos offentlige og private beredskapsansvarlige i Grenland med bakgrunn i de særlige utfordringer knyttet til befolkningsmengde, infrastruktur og næringsvirksomhet i kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.

Rådet ledes av Sørøst politidistrikt.

Kontakt oss

Beredskapskoordinatorer i Grenlandskommunene.

Hilde Tveit Kirkeby
Drangedal kommune, telefon 95 25 84 38
hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Carina Halvorsen
Skien kommune, telefon 94 14 35 77
carina.halvorsen@skien.kommune.no

Fred Inge Skjærum
Porsgrunn kommune og Bamble kommune, telefon 90 08 17 31
fred.inge.skjaerum@gbr.no

Anne Lise Lønne
Kragerø kommune, telefon 99 20 57 81
anne.l.lonne@kragero.kommune.no

Kjersti M. Grave Næss
Siljan kommune, telefon 99 83 90 65
kgn@siljan.kommune.no

Akutthjelp

Nødnummer

Brann 110 - Brann og akutt forurensing
Politi 112 - Politi og redningssentral
Medisinsk nødhjelp 113 - Lege, ambulanse
Giftinformasjon 113, eller ring Giftinformasjonen 22 59 13 00

Når du ringer ett av nødnumrene, si hvem du er, hva som har hendt og hvor du ringer fra.

Til toppen