Fremdriftsplan

Innhold

Milepæler i planarbeidet Når?
Politisk behandling forslag til planprogram i formannskapet februar 2021
Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn februar 2021
Frist for innspill til planprogram inkludert arealinnspill mai 2021
Fastsettelse av planprogram august 2021
Medvirkningsmøter oktober 2021 - juni 2022
Vurdere og konsekvensutrede arealinnspill, gjennomføre utredningsarbeid og utarbeide planforslag (planbeskrivelse, planbestemmelser og – retningslinjer og plankart) mai - juni 2022
Politisk førstegangsbehandling juni 2022
Høring/offentlig ettersyn juni - september 2022
Vurdere høringsinnspill og bearbeide planforslaget september 2022 - april 2023
Politisk andregangsbehandling i formannskapet april 2023
Sluttbehandling i bystyret mai/juni 2023
Til toppen