Planprogram og politiske behandlinger

Innhold

Varsel om planoppstart

Arbeidet med ny arealdel startet med å utarbeide et forslag til planprogram, som som beskriver status, muligheter, utfordringer og forslag på hvilke utredninger som bør gjennomføres. Planprogrammet beskriver også hvordan arbeidet skal organiseres og hvordan omgivelsene skal involveres.

Det viktigste temaet i den nye arealdelen, er å legge til rette for nye næringsområder. Andre sentrale temaer er klima, sentrumsutvikling, transport, bolig, landbruk og naturressurser.

Forslaget til planprogram ble behandlet av formannskapet 16.02.2021 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.februar – 30.mai 2021. Samtidig ble det varslet oppstart av planarbeidet. 

Høringsinnspill planprogram

Det kom inn 175 innspill fra ulike høringsparter. Av disse var det 56 forslag eller kommentarer til planprogrammet. Det var i hovedsak innspill fra offentlige instanser, organisasjoner, foreninger, lokalutvalgene og andre politiske fora.

Innspillene ble vurdert av administrasjonen og en del ble tatt inn i revidert planprogram. I hovedsak dreier endringene seg om presiseringer og utdyping. Innspillene bidro til en forbedring av planprogrammet.

Resterende 119 uttalelser var innspill til arbeidet med arealdelen. Mange av disse er forslag til nye boligområder.

Se kart som viser høringsinnspillene

Vedtak planprogram

Planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 ble, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtatt i formannskapet 24. august 2021. Se alle dokumentene i saken, vedtatt planprogram, vedlegg, saksframstilling og saksprotokoll.

Førstegangsbehandling kommuneplanens arealdel

Forslag til kommuneplanens arealdel ble førstegangsbehandlet av formannskapet 08.06.2022 og vedtatt lagt ut på høring. Se alle dokumenter fra den politiske behandlingen  Høringsfristen var 01.10.2022. 

Sluttbehandling kommuneplanens arealdel

Forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035, ble andregangbehandlet i formannskapet 9. mai og bystyret 25. mai 2023.

Les saksdokumenter og vedtak.

Uttalelser og innsigelser fra høringsperioden, kan du lese her:

Alle uttalelser samlet  (NB! Du henter fram uttalelsene ved å klikke på avsendernavnet).

Temakart hensynssoner

 

 

Til toppen