Nye opplæringslov

Innhold

Fra 1. august 2024 trer ny opplæringslov for skolene i kraft. 

Fra 1. august 2024 trer ny opplæringslov i kraft. 
De største endringen er: at elevene har større rett til medvirkning, skolens arbeidet med elevfravær, indviduell tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning), skolens arbeid med skolemiljø og nye skoleregler. 

Skoleregler er det nye begrepet for det som tidliger het ordensregler. Skolereglene er like for alle skolene i kommunen og hjemlet som lov. Skolereglene for de kommunale grunnskolene i Skien.

Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen kan har rett til individuell tilrettelagt opplæring, personlig assistanse og/eller fysisk tilrettelegging. Allerede fattede vedtak om spesialundervisning vil være gjeldende selv om nytt lovverk trer i kraft. Nye vedtak fattes på nytt lovverk og løpende endringer for eksisterende vedtak gjøres etter behov for endringer. 

Du kan lese mer om endringene i opplæringsloven hos Utdanningsdirektoratet (https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/ny-opplaringslov/) 

Til toppen