Priser og betalingsbetingelser for plass i SFO

Innhold

Priser

Elever på 1. trinn og 2. trinn

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for alle barn på 1. trinn og 2. trinn skoleåret 2023/24.

Til oversikten over priser for elever på 1. trinn og 2. trinn.

Elever på 3. trinn og 4. trinn

Til oversikten av priser for elever på 3. trinn og 4. trinn

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon på 15 % for barn nr. to og ev. ytterligere søsken. Moderasjonen gis på den laveste satsen. Full betaling for kost kreves også for barn med søskenmoderasjon.

Redusert plass

Vær oppmerksom på at redusert plass ikke gir det samme aktivitetstilbudet som full plass. Dette gjelder også for dager skolen ikke har undervisning.

Ved betaling for redusert plass, kan man heller ikke forvente å kunne benytte andre dager enn dem som er avtalt på forhånd. Dette må til enhver tid vurderes av daglig leder.

Opphold enkeltdager

Det er mulig å benytte seg av opphold på enkeltdager i SFO, dersom en har behov for tilsyn utover den tid som er avtalt, eller kun har behov for en enkelt dag av og til. Dette forutsetter kapasitet på SFO.  Satsen er 220,- kr. pr. dag.

Betalingsbetingelser

Betalingsperiode
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Alle barn som startet i august, har betalingsstart og plass fra og med 1. august. Velger man oppstart seinere i august, må man likevel betale for plassen i august. 

Oppsigelse av plass eller endring av plasstype etter 1. april medfører betaling ut skoleåret.
 
Betalingsfrist er satt til den 20. hver måned. Hvis regningen ikke betales vil kemnerkontoret stå for den videre innkrevingen; varsler, gebyr og evt. rettslig inkasso. Manglende betaling for to måneder medfører tap av plass i skolefritidsordningen.        

Fravær
Fravær fra SFO fordi barnet er bortreist på ferie o.l. gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen.

Ved for sein henting av barn
I punkt 11.c. i vedtektene i SFO i Skien kommune står det at foresatte som henter barn etter stengetid -kl.16.30- regnes som for seint hentet. Det faktureres med et fast beløp: 175,- kr. pr. påbegynte halvtime.

Redusert betaling

  • 1.-4.trinn: Betalingen skal utgjøre maks 6% av familiens samlede inntekt (inntektsgrense: 592 167,- kr.).
  • Foresatte til barn med særskilte behov kan søke friplass i SFO fra 5. til 7. trinn.
  • Søknadsfrist 15. mai for kommende skoleår for å få riktig faktura i august.
  • Inntekt dokumenteres med tilsendt siste skattemelding.
  • Det kan søkes om redusert betaling gjennom hele skoleåret. Denne vil da gjelde fra den 1. i måneden etter at søknaden og skattemeldingen er mottatt.
  • Det søkes via Skien kommunes hjemmeside

Mer informasjon om redusert betaling

Trenger du mer informasjon eller veiledning im redusert betaling kan du ta kontakt med Servicesenteret, Henrik Ibsens gate 2, eller på tlf.: 35 58 10 00

Søknad om redusert betaling SFO
Til toppen