Skyss til og fra skole

Innhold

Barn og elever kan ha rett til skyss til skole. Nærskoleprinsippet gjelder for skyssrett i skole, hvis ikke annet vedtaket er fattet.

Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. 

Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss jamfør Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa og Lov om frittståande skolar med tilhørende forskrifter.

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Hvem har rett til skoleskyss?

Følgende elevgrupper i grunnskolen har rett til skoleskyss i skoletiden:

  • Elever på 1. trinn som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever på 2. – 10. trinn som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei. 
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
  • Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss.
  • Elever som må reise med ferge eller annen båt mellom hjem og skole.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.
  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Søknadsfrist

Frist for søknad om skyss er 1. april. Søknad om skoleskyss

Mer informasjon om skyss

God informasjon om skyss får du ved nærskolen, eller du kan ta kontakt Servicesenteret på telefon 35 58 10 00. 

 

 

Til toppen