Vannlekkasje

Innhold

Hvordan oppdage vannlekkasje?

Vannlekkasje kan oppdages ved vannansamling på overflaten, sus i ledningen eller at trykket blir borte. Hvis kommunen oppdager lekkasje på din stikkledning eller påkoblingspunkt, sendes et pålegg om at du må utbedre eller sørge for reparasjon.

Har du vannlekkasje - hva gjør du?

Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden. Vannlekkasjer fører til at viktig drikkevann forsvinner, og det må derfor stoppes så raskt som mulig. Lekkasjer kan også føre til skade på egen eller andres eiendom.

Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for å stenge av vannet og varsle berørte abonnenter. Rørlegger plikter å melde inn reparasjonen til kommunen med dokumentasjon på utført arbeid.

Det koster ingenting for deg når vi behandler søknad om tilknytning/endringsmelding eller når vi stenger vannet på hovedledning som følge av en reparasjon på ditt private ledningsanlegg.

Rørleggerens plikter ved vannlekkasjer

Reparasjoner er meldepliktig i henhold til søknad om tilknytning. Dette sikrer deg at rørleggeren du valgte, har nødvendig kompetanse og gir deg dokumentasjon på utført arbeid. Kommunen mottar da informasjon om et målt inn ledningsanlegg som kan registreres i kartverket med nye data.

Kommunen skal selv stenge ventiler på hovedvannledningen og kommunens driftsavdeling kontaktes av din rørlegger. Berørte abonnenter som eventuelt mister vannet en periode skal varsles av din rørlegger.

Brunt vann

Når vi må stenge vannet ved akutt vannlekkasje, spyling eller driftsavbrudd, kan vannet bli brunt i etterkant. Partikler fra innsiden av rørveggen vil bli revet løs når vannet endrer hastighet eller retning. Brunt vann er ikke farlig. La det kalde vannet renne til det blir klart.

Hvordan unngår du frostskader på vannrør?

  • Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. På grunn av trykkøkningen kan det oppstå brudd på vannledning som fryser, med påfølgende vannlekkasje og vannskade på bygning når vannet tiner igjen.
  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen til lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryp-rom, yttervegger, gulv og tak.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning. Tomme sluk (vannlåser) kan medføre at lukt fra avløpsledningen siver inn i huset.

Kontakt rørlegger hvis uhellet er ute.

Til toppen