Utviklingslån fra Skien næringsfond AS - søknadsmal

Innhold

Nedenfor finner du hva som må være med i en søknad om utviklingslån.

1 Opplysninger om søker

 • Søkerens navn.
 • Adresse.
 • Organisasjonsnr.
 • Kontaktperson.
 • Telefon.
 • Mailadresse.
 • Hjemmeside.
 • Eiere/eierbrøk.
 • Dersom aksjeselskap, hva er status på innbetalt aksjekapital?

2 Presentasjon av søker

 • Overordnet beskrivelse av ideen som ligger til grunn for søknaden.
 • Kort om deg/dere - herunder bakgrunn, relevante erfaringer mv.

3 Prosjektbeskrivelse

 • Hva er ideen (produktet og/eller tjenesten) din og hvilket behov dekkes i markedet?
 • Status på arbeidet med ideen så langt, herunder teknologiutvikling, produkt- og markedsstrategi, samarbeidspartnere og eiere.
 • Hvilke utviklingsaktiviteter inngår i den satsningen som skal gjennomføres?
 • Beskriv lengden på prosjektperioden der midlene fra Skien næringsfond AS tenkes anvendt.
 • Hva er søknadsbeløpet?
 • Andre forhold ved prosjektet som du mener er viktig.

4 Markedet

 • Hvem er kundene?
 • Hvem er eventuelle konkurrenter?
 • Hvordan selge; markedskanaler? partnere? digitale løsninger?
 • Hvor skal produkt/tjeneste selges (geografi)?
 • Erfaringer fra eventuelle markedssonderinger/markedsetterretning/testsalg og lignende?

5 Risikopunkter i prosjektet/fasen

Kritiske suksessfaktorer, spesielle risikospørsmål, øvrige forhold knyttet til satsningen som spesielt bør nevnes.

6 Konkurranse

Er det andre som driver med noe tilsvarende i Skien? Hvis ja, hvordan skiller ditt konsept seg fra konkurrentene?

NB! Dersom støtte til prosjektet oppleves å være konkurransevridende på en uheldig måte, vil dette kunne føre til avslag på søknad. Det forsøkes imidlertid å avklare slike forhold i dialog forut for søknadsprosessen.

7 Arbeidsplasser

Hvor mange arbeidsplasser i Skien kan en vellykket gjennomføring føre til – direkte i bedriften og indirekte (dvs. arbeidsplasseffekt i bedrifter utenfor din egen). Gjør estimat over en fireårsperiode og gjerne også noen perspektiver utover fireårsperioden.

Si eventuelt også noe om kvalifikasjoner på de som ansettes i forbindelse med satsningen din.

8 Økonomi

Følgende oppstilling kan være et utgangspunkt for å beskrive utviklingen knyttet til satsningen din. 

Nyetablerte bedrifter

Beskriv utviklingen fra og med oppstartsåret for satsningen og tre år fremover:

 • Inntekter fra satsningen.
 • Lønn, sosiale utgifter mv – eget personell knyttet til satsningen.
 • Sum alle direkte betalbare eksterne utgifter knyttet til satsningen, herunder innleie av eksternt personell.
 • Driftsresultat knyttet til satsningen (overskudd/underskudd).
 • Antall totale årsverk knyttet til satsningen (ett årsverk er ca. 1800 timer).

Etablerte bedrifter

 • Forventede brutto inntekter; dvs. eksisterende inntekter og inntekter fra satsningen.
 • Forventede driftsresultater.
 • Antall årsverk som totalt vil være ansatt i bedriften; sum årsverk normal drift og årsverk knyttet til satsningen.
 • Eventuelt antall totale årsverk innleid fra underleverandører i Grenland.
Til toppen