Hva er Ibsenbiblioteket?

Innhold

Ditt Mitt Vårt - Ibsenbiblioteket skal være både folkebibliotek, innbyggerservice og  formidlingssenter i ett.

Integrert løsning

De siste årene har flere kommuner sett mulighetene som ligger i å samlokalisere publikumstjenester slik at folk enklere kan få svar på spørsmål om kommunale tjenester. Det er blant annet gjort ved å flytte kommunens servicesenter til bibliotekene. 

Som hjembyen til Henrik Ibsen, en forfatter som tilhører verdenslitteraturen, er det utenkelig å bygge nytt bibliotek uten å legge særlig vekt på formidling knyttet til hans verk. I Ibsenbiblioteket vil tema knyttet til Ibsen, formidles direkte gjennom arrangementer, utstillinger og boksamlinger.

Noen steder rendyrkes Ibsen-opplevelsene. Mens andre steder kan Ibsen opptre mer implisitt og sammen med andre funksjoner som har sin daglige bruk for alle. Eksempler på det er i arkitektonisk utforming, kunstnerisk utsmykking eller praktiske funksjoner som er utformet med en Ibsen-dimensjon som kan formidles eller oppdages.

Vi har tatt utgangspunkt i Ibsens egen gruvemetafor om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov». Slik blir Ibsen et gjennomgående tema i Ibsenbiblioteket også; noen steder går sølvåren helt opp i dagen, mens den andre steder er usynlig fra overflaten, men kan følges nedover i dypet – hvis du vil.

Den integrerte løsningen bygger på bibliotekets prinsipp om at inngang og alle grunnleggende tjenester er gratis og åpne for alle – over alt.

Samfunnsoppdrag

I desember 2016 vedtok bystyret i Skien å sette i gang et prosjekt for å utvikle et nytt folkebibliotek. Bystyret vedtok også å utrede om servicesenteret og et nytt formidlingssenter for helårlig formidling av Henrik Ibsen kunne inngå i det nye biblioteket.

Ifølge vedtaket i bystyret, skal Ibsenbiblioteket føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det skal bidra til økt stolthet til byen og byens identitet. «Det nye Ibsenbiblioteket skal være åpent, demokratisk, relevant, modig, mangfoldig og ujålete. Det skal ha lav terskel for besøk og deltakelse, men høy kvalitet på innhold og kompetanse. «Ibsenbiblioteket» i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning.» (vedtatt i bystyret 15.12.16.)

Ifølge folkebibliotekloven skal bibliotekene "fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet". I tillegg til de tradisjonelle bibliotekoppgavene med utlån til alle, skal bibliotekene også være "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt" (folkebibliotekloven §1).

Biblioteket har endret seg fra å først og fremst være et sted for samlinger og utlån, til en viktig møteplass. Ibsenbiblioteket skal skape et møtested og en demokratisk arena for innbyggerne, samtidig som biblioteket aktivt skal formidle, med en spesiell vekt på Ibsen.

Til toppen