Hva er Ibsenbiblioteket?

Innhold

Integrert løsning

Ibsenbiblioteket skal være både bibliotek, innbyggerservice og Ibsen formidlingssenter. De siste årene har flere kommuner sett mulighetene som ligger i å samlokalisere publikumstjenester ved for eksempel å flytte kommunens servicesenter til bibliotekene og dermed gjøre det enklere for folk å få svar på spørsmål som gjelder kommunale tjenester. 

Som hjembyen til en forfatter som tilhører verdenslitteraturen er det utenkelig å bygge nytt bibliotek uten å legge særlig vekt på formidling knyttet til Ibsen og verkene hans. Noen steder vil tema knyttet til Ibsen formidles eksplisitt gjennom arrangementer, utstillinger og boksamlinger. Andre steder rendyrkes Ibsen-opplevelsene. Andre steder igjen kan Ibsen opptre mer implisitt og sammen med andre funksjoner, for eksempel i arkitektonisk utforming, i kunstnerisk utsmykking eller i praktiske funksjoner som har sin daglige bruk for alle, men som også er utformet med en Ibsen-dimensjon som kan formidles eller oppdages. Vi har tatt utgangspunkt i Ibsens egen gruvemetafor om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov». Slik blir Ibsen et gjennomgående tema i Ibsenbiblioteket også: noen steder går sølvåren helt opp i dagen, mens den andre steder er usynlig fra overflaten, men kan følges nedover i dypet – hvis du vil.

Den integrerte løsningen bygger på bibliotekets prinsipp om at inngang og alle grunnleggende tjenester er gratis og åpne for alle – over alt.

Samfunnsoppdrag


I desember 2016 vedtok bystyret i Skien å sette i gang et prosjekt for å utvikle et nytt folkebibliotek. Bystyret vedtok også å utrede om servicesenteret og et nytt formidlingssenter for helårlig formidling av Henrik Ibsen kunne inngå i det nye biblioteket.

Ifølge vedtaket i bystyret skal Ibsenbiblioteket føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det skal bidra til økt stolthet over byen og byens identitet. «Det nye Ibsenbiblioteket skal være åpent, demokratisk, relevant, modig, mangfoldig og ujålete. Det skal ha lav terskel for besøk og deltakelse, men høy kvalitet på innhold og kompetanse. «Ibsenbiblioteket» i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning.» (Vedtatt i bystyret 15.12.16.)

Ifølge folkebibliotekloven skal bibliotekene "fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidlig og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet". I tillegg til de tradisjonelle biblioteksoppgavene med å låne ut bøker og andre medier til alle, skal bibliotekene også være "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt" (Folkebibliotekloven §1).

Overgangen fra at biblioteket tidligere først og fremst var et sted for samlinger og utlån, til at bibliotekene i dag er viktige som møtesteder er omtalt som en overgang fra "collection til connection". Det er med utgangspunkt i disse funksjonene Ibsenbiblioteket arbeider med å skape et møtested og en demokratisk arena for innbyggerne, samtidig som biblioket skal drive aktiv formidling, med en spesiell vekt på Ibsen.

Til toppen