Jakt

Innhold

Jakt

Kommunen er lokal viltmyndighet og har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort, rådyr og bever. Kommunen fastsetter minsteareal, godkjenner områder for jakt (vald) for disse dyrene og vedtar kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning.

Godkjenning av vald - minsteareal

For å få fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og bever, må du ha eller disponere et bestemt areal (vald). For godkjenning av vald kreves det blant annet et minimum av areal. Se forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skien kommune, Telemark. Kommunen godkjenner nye vald for de nevnte artene. Søknadsfristen er 1. mai.

På denne linken du lese om krav til innhold i søknad om godkjenning av vald, samt laste ned aktuelt søknadsskjema.

Rapportering av sett og skutt elg og hjort

Hvert enkelt jaktlag skal selv rapportere inn data vedrørende «sett elg» og «sett hjort», samt hva som er felt og slaktevekta. Dette gjøres på følgende måte: Man logger seg inn på appen «sett og skutt» eller på hjorteviltregisteret https://hjorteviltregisteret.no/ med fødselsdato og jegernummer. Jegernummeret finner du på jegeravgiftskortet. Søk opp deres eget jaktlag/jaktfelt og følg oppskriften for innlegging av data.

For at det statistiske grunnlaget skal bli best mulig er det svært viktig at sett elg og sett hjort registreres på riktig måte! På følgende link er det en detaljert beskrivelse av hvordan registrering gjøres: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/rapportere-utbytte-av-jakt-og-fangst/sett-elg-og-sett-hjort--registrer-jaktdag/

Resultatene fra tidligere år, kan ses i Hjorteviltregisteret.

Jakttider

De artene det er åpnet opp for jakt på, har fastsatt jakttider gjennom egen forskrift.

Vil du ta jegerprøven?

Kurs for å ta jegerprøve arrangeres av lokale jeger- og fiskeforeninger. Se Jegerprøven: Informasjon og jegerprøvekurs - NJFF

Minsteareal for hjortevilt og bever

Det er åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Gjeldende minsteareal er:

Elg: 3000 daa, Hjort: 3000 daa, Rådyr: 250 daa, Bever: Ingen kvote. Jakttiden følger nasjonal forskrift om jakttider.

Fellingsavgift for elg og hjort

Skien kommune benytter miljødirektoratets maksimalsatser for fellingsavgifter elg og hjort. Satsene finner du på miljødirektoratets nettsider

Beløpet kreves inn i ettertid for felte dyr. Vedtaket er gjort i henhold til forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort, FOR-2011-4-45-537. Inntektene benyttes vesentlig til arbeid med skadd vilt.

Planer og dokumenter

Mål for hjorteviltforvaltning i Skien kommune 2022-2025

Forvaltningsplan for gjess i Skien og Porsgrunn kommuner 2022-2027

 

Kontakt

  • Eigil Movik, landbruksrådgiver for vilt, fiske, friluftsliv og miljø
Til toppen