PP-tjenesten i barnehagen

Innhold

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste gitt i Barnehageloven § 33 og Opplæringsloven § 5-6 som skal arbeide forebyggende slik at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker. Tjenestene er gratis. PP-tjenesten samarbeider tett med barnehage, grunnskole og voksenopplæring. Ofte har vi direkte kontakt med foresatte og deres barn.

e-dialog

Sikker innsending til PP-tjenesten. Logg på gjennom ID-porten.

Barn i førskolealder

PP-rådgivere i småbarnsteamet jobber med barn under opplæringspliktig alder/førskolebarn. Vi samarbeider tett med foresatte og den som melder bekymring for barnet. Det er alltid drøftingsmøte i forkant av en eventuell henvisning.

Vi foretar utredning/kartlegging av barn der det vurderes

Utredningen kan innebære samtaler med foresatte, personalet i barnehagen eller skolen, eventuelle andre samarbeidspartnere. I samarbeid med foresatte og/eller personalet i barnehagen eller skolen vurderes behov for aktuell testing/kartlegging. Observasjon av barnet inngår alltid som en sentral del av utredningsforløpet. Hensikten med utredningen er å  skape en bedre forståelse for hvordan barnet fungerer for å  iverksette tiltak som kan være med på å fremme barnets utvikling. Vi tilbyr veiledning/rådgivning til foreldre og andre samarbeidspartnere, samt deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Shutterstock 652366519 W1920

Skjemaer for barnehagebarn/førskolebarn

Skjemaene/henvisningene fylles ut digitalt og sendes inn gjennom eDialog. eDialog er en sikker måte å sende informasjon på, også dersom opplysninger er unntatt offentlighet eller personsensitive. Ta kontakt med resepsjonen i PP-tjenesten dersom du ikke kan benytte eDialog, eller trenger skjemaene i word-format.

Henvisning for førskole Forklaring til punktene i henvisningsskjema (pedagogisk vurdering) Referatmal drøftingsmøte - individ Referatmal drøftingsmøte - system Henvisningsskjema for systemarbeid i barnehage Henvisning For Logopedene

e-dialog

Sikker innsending til PP-tjenesten. Logg på gjennom ID-porten.

e-dialog
Til toppen