Søke uten ansvar

Innhold

Noen mindre byggetiltak kan forestås av tiltakshaver selv, uten krav om at en profesjonell aktør skal stå ansvarlig.

I plan- og bygningsloven er de fleste tiltak søknadspliktige, men det er et skille mellom søknader som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv, og tiltak som krever at en profesjonell aktør skal stå ansvarlig.

Tiltakshaver kan være ansvarlig for tiltak etter plan og bygningsloven § 20-4 og SAK10 §3-1. I disse tilfellene kan tiltakshaver sende søknad til kommunen på egenhånd og utføre arbeidene.

Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet ligger innenfor reglene for mindre byggearbeid og at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og planbestemmelser.

Avstand til nabogrense og vei

Garasjer og uthus kan godkjennes inntil 1,0 meter fra nabogrense. Bolig skal ligge min. 4,0 meter fra nabogrense. Mindre avstand kan godkjennes dersom det foreligger skriftlig samtykke fra nabo.

Langs riksvei og fylkesvei er avstandskravet 50 meter, for kommunal vei 15 meter. Reguleringsplan kan angi annen avstand.

Tiltakene som tiltakshaver kan stå for selv følger av byggesaksforskriften kapittel 3 og plan- og bygningsloven § 20-4.

Mindre byggetiltak - søknad uten ansvarsrett

Tiltak du må søke om og kan bygge selv.

Se eksempler for hvordan gebyr for byggesaker blir beregnet i Skien kommune

Tiltakstype Informasjon
Antennesystem Antenne som faller utenfor rammen for unntak etter pbl § 20-5 og som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver selv.
Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet, eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.
Bruksendring Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.
Garasje, bod, lekestue og lignende mindre frittliggende bygninger En enkelt frittliggende bygning på bebygd eiendom hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2.
Bygget kan oppføres i èn etasje + kjeller. Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal på mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bygget kan ikke brukes til beboelse.
Driftsbygning Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal (BRA).
Tilbygg til driftsbygning, dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).
Midlertidige bygninger Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg, som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
Terrasse Veranda eller terrasse med bebygd areal (BYA) ikke over:
• 50 m2 som tilbygg.
• 70 m2 frittliggende på bebygd eiendom.
Avstand til nabogrense minst 4,0 m. Se måleregler i TEK10 § 6-3 med veiledning. Takterrasse regnes som påbygg, og faller derfor utenfor.
Tilbygg Ett enkelt tilbygg på bebygd eiendom hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
Avstand til nabogrense skal være i samsvar med pbl § 29-4. Påbygg eller underbygg, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse, faller inn under § 20-1 der det er krav til ansvarlige foretak.
Skilt- og reklameinnretning Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng.
Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på
Søknadsskjema til byggesaker
Til toppen